Условия за ползване

Попитайте Милена споразумение за уеб сайт

Уеб сайтът на AskMilena.com ("Сайтът") е онлайн информационна услуга, предоставяна от Милена Топалова, съобразени с условията, посочени по-долу. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПРЕДИ ДА ОТВОРИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА. ЧРЕЗ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА. AskMilena.com може да ПРОМЕНИ настоящото споразумение по всяко време и тези изменения ще бъдат ЕФЕКТИВНИ веднага. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПРЕГЛЕЖДАТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПЕРИОДИЧНО, ЗА ДА СТЕ ЗАПОЗНАТИ С ТАКИВА МОДИФИКАЦИИ И ВАШИЯТ НЕПРЕКЪСНАТ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА СЕ СЧИТА ЗА ВАШЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

1. авторски права, лицензи и представяне на идеи.

Цялото съдържание на сайта е защитено от международните закони за авторско право и търговски марки. Собственикът на авторските права и търговските марки са Милена Топалова, нейните филиали или други лицензианти и трети лица. ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНЯТЕ, КОПИРАТЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТЕ, ПРЕПУБЛИКУВАТЕ, КАЧВАТЕ, ПУБЛИКУВАТЕ, ПРЕДАВАТЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН МАТЕРИАЛА НА САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕКСТ, ГРАФИКИ, КОД И/ИЛИ СОФТУЕР. Можете да отпечатвате и изтегляте части от материали от различните области на сайта единствено за ваша собствена нетърговска употреба, при условие че сте съгласни да не променяте или изтривате никакви уведомления за авторско право или собственост от материалите. Вие се съгласявате да предоставите на Милена Топалова неизключителен, без роялти, световен, вечен лиценз, с право на подлиценз, за възпроизвеждане, разпространение, предаване, създаване на производни произведения на, публично показване и публично изпълнение на всякакви материали и други информация (включително, но не само, идеите, съдържащи се в тях за нови или подобрени продукти и услуги), които подавате във всички публични зони на сайта (като например дъски за бюлетини, форуми и дискусионни групи) или по електронна поща на Милена Топалова с всички средства и във всички медии сега известен или разработен по-долу. Вие също така предоставяте на Милена Топалова правото да използва вашето име във връзка с представените материали и друга информация, както и във връзка с всички рекламни, маркетингови и промоционални материали, свързани с тях. Вие се съгласявате, че няма да можете да предявявате иск срещу Милена Топалова за предполагаемо или реално нарушение или присвояване на право на собственост във вашите комуникации на Милена Топалова.

 

Търговски марки.

Публикациите, продуктите, съдържанието или услугите, посочени тук или на сайта, са изключителните търговски марки или служители на Милена Топалова. Други наименования на продукти и фирми, споменати в сайта, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

 

2. използване на сайта.

Вие разбирате, че, с изключение на информация, продукти или услуги, ясно идентифицирани като доставени от Попитай Милена, питай Милена не работи, контролира или одобрява каквато и да е информация, продукти или услуги по интернет по никакъв начин. С изключение на Попитай Милена – идентифицирана информация, продукти или услуги, цялата информация, продукти и услуги, предлагани чрез сайта или в интернет, обикновено се предлагат от трети страни, които не са свързани с Милена. Вие също така разбирате, че Попитай Милена не може и не гарантира , че файловете, достъпни за изтегляне чрез сайта, ще бъдат свободни от инфекция или вируси, червеи, троянски коне или друг код, който проявява замърсяващи или разрушителни свойства. Вие носите отговорност за прилагането на достатъчно процедури и защити, за да удовлетворите вашите специфични изисквания за точност на входящите и изходящите данни, както и за поддържане на средства, външни за сайта за възстановяване на изгубени данни.

ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И ИНТЕРНЕТ. Милена Топалова предоставя сайта и СВЪРЗАНАТА с него информация "както е" и не прави никакви изрични или подразбиращи се гаранции, изявления или ПОТВЪРЖДЕНИЯ (включително, без ограничение, гаранции за дял или ненарушение, или подразбиращи се гаранции за ПРОДАВАЕМОСТ или пригодност за определена цел) по отношение на услугата, всяка информация или услуга за стоки, ПРЕДОСТАВЯНА чрез услугата или в интернет като цяло, и Милена Топалова не носи отговорност за каквито и да било разходи или щети, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ ПРЯКО, ИЛИ КОСВЕНО, ОТ ТАКИВА СДЕЛКИ. ЕДИНСТВЕНО ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ДА ОЦЕНИТЕ ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА И ПОЛЕЗНОСТТА НА ВСИЧКИ СТАНОВИЩА, СЪВЕТИ, УСЛУГИ, СТОКИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ УСЛУГАТА ИЛИ В ИНТЕРНЕТ КАТО ЦЯЛО. Милена Топалова не гарантира, че услугата ще бъде непрекъсната или без грешки или че ДЕФЕКТИТЕ в услугата ще бъдат КОРИГИРАНИ.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ ОСВЕН ТОВА, ЧЕ ЧИСТАТА ПРИРОДА НА ИНТЕРНЕТ СЪДЪРЖА НЕРЕДАКТИРАНИ МАТЕРИАЛИ, НЯКОИ ОТ КОИТО СА СЪС СЕКСУАЛЕН ХАРАКТЕР ИЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБИДНИ ЗА ВАС. ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ТАКИВА МАТЕРИАЛИ Е НА ВАШ РИСК. Милена Топалова няма контрол и не поема никаква отговорност за такива материали.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В никакъв случай Милена Топоалова (aaatoai) ще носи отговорност за (I) всякакви случайни, косвени или косвени щети (включително, но не само, щети за загуба на печалби, прекъсване на бизнеса, загуба на програми или информация, и подобни), произтичащи от ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ТРАНЗАКЦИИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА УСЛУГАТА, ИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ УСЛУГАТА, ИЛИ ВСЯКО ЗАКЪСНЕНИЕ НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА. ДОРИ ако Милена Топалова или нейните УПЪЛНОМОЩЕНИ представители са УВЕДОМЕНИ за възможността за такива щети, или (II) всяка ПРЕТЕНЦИЯ, която се ДЪЛЖИ на грешки, пропуски или други НЕТОЧНОСТИ в услугата и/или материали или информация, ИЗТЕГЛЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИ ЩЕТИ, ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. В такива държави AskMilena.com отговорност се ОГРАНИЧАВА до най-голяма степен, ПОЗВОЛЕНА от закона.

Милена Топалова (Питамилена) не прави никакви изявления за друг уеб сайт, до който можете да осъществите достъп чрез този или който може да се свърже с този сайт. Когато осъществявате достъп до уеб сайт, който не е Милена Топалова, моля, разберете, че той е независим от Милена Топалова и че Милена Топалова няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Освен това, линк към уеб сайта на Милена Топоалова (капиталя) не означава, че Милена Топалова (Попиталя) одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на такъв уеб сайт.

3. обезщетение.

Вие се съгласявате да обезвредите, защитавате и предпазвате Милена Топалова, нейните офицери, директори, служители, агенти, лицензиатори, доставчици и други доставчици на информация от трети страни към услугата от и срещу всички загуби, разходи, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от всяко нарушение на настоящото споразумение (включително небрежно или неправомерно поведение) от вас или от всяко друго лице, което осъществява достъп до услугата.

4. права на трети страни.

Разпоредбите на параграф 2 (използване на услугата) и 3 (обезщетение) са в полза на Милена Топалова (Попиталя) и нейните служители, директори, служители, агенти, лицензиатори, доставчици и всички доставчици на информация от трети страни към услугата. Всяко от тези лица или образувания има право да претендира и да прилага тези разпоредби пряко срещу вас от свое име.

5. прекратяване.

Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка от страните без предизвестие по всяко време по каквато и да е причина. Разпоредбите на параграфи 1 (авторско право, лицензи и предложения за идеи), 2 (използване на услугата), 3 (обезщетение), 4 (права на трети лица) и 6 (Разни) ще важат при всяко прекратяване на настоящото споразумение.

6. Разни.

Курсове, упражнения и средства:
Чрез закупуването и използването на материала, упражненията или средствата, вие се съгласявате, че правите това по свой избор и на свой собствен риск и поемете пълна отговорност за вашите действия и резултати, независимо дали са оценени от вас или от други, за положителни или отрицателни. Ако не харесвате тези условия, не купувайте или не използвайте материала в този уебсайт, тъй като нито авторът на материала, нито служителите, участващи в разработването и публикуването на материала или услугите в рамките на този уебсайт, ще ви компенсират за загуби или таксуват за печалбите, които вие или други лица считате за резултат от този материал.

Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Съединените американски щати, приложими към споразуменията, които са направени и ще бъдат изпълнявани в Съединените американски щати. Вие се съгласявате, че всяко правно действие или процедура между Милена Топалова и вас за каквато и да е цел, отнасяща се до настоящото споразумение или задълженията на страните по настоящия договор, се осъществява изключително във федерален или държавен съд, който е компетентна юрисдикция, със седалище в Бостън, Масачузетс, Съединените американски щати. Всеки иск, който можете да имате по отношение на услугата, трябва да бъде предявен в рамките на една (1) година след възникване на иска или той няма да се смята за валиден. Неспособността на Милена Топалова да настоява или да наложи стриктното изпълнение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение не се тълкува като отказ от каквато и да било разпоредба или право. Нито поведението на страните, нито търговската практика следва да прави изменение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение. Милена Топалова може да възложи правата и задълженията си по настоящото споразумение на всяка страна по всяко време, без да ви уведоми.

Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

 

Политиката за защита на личните ви данни

Този документ подробно описва нашата политика за поверителност и какви практики са налице, за да бъде в съответствие с новия GDPR Регламент

Съответствие с ОРЗД

1.Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) е Регламент на ЕС за защита на данните на европейските граждани, който влезе в сила на 25 май 2018., и всички дружества, които събират такива данни, трябва да го спазват. Той поставя набор от процедури за съответствие и сигурност около управлението на лична информация, така че да не се злоупотребява с тях. В момента няма сертификат или лиценз, изискван или наличен за GDPR.

2. ние се ангажираме да спазваме настоящия регламент и тези бисквитки и документи за поверителност информация. За запитвания относно съответствието с GRPD или свързаните с тях въпроси можете да се допитате до dpo@AskMilena.com 

На нашия уебсайт събираме следните данни:

  1. Ако сте клиент и купувате някой от продуктите в нашия магазин, ние ще СЪБЕРЕМ вашето име и имейл, за да можем да доставим продукта до вашия имейл акаунт. Плащанията се обработват от PayPal и Скуер Ап според Политиката ни за поверителност. Тъй като имаме законен интерес да съберем тези данни, това не е обхванато от "правото да бъдем забравени" от регламента за орзд. Ще запазим тези данни в продължение на 10 години по финансови и правни причини.
  2. Ако станете филиал , който е генерирал продажби, ние ще СЪБЕРЕМ вашето име и имейл, необходими за плащането ви. Плащането ще бъде изпратено чрез PayPal (PayPal политика за поверителност) Тъй като имаме законен интерес да съберем тези данни, това не влиза в рамките на "правото да бъдем забравени" от регламента за орзд. Ще запазим тези данни в продължение на 10 години по финансови и правни причини.
  3. Ако станете абонат на бюлетина , ние ще СЪБЕРЕМ вашето име и имейл, за да ви доставим нашия бюлетин. Нашият доставчик на имейл услуги се нарича Mailшимпанзе и можете да прочетете Политиката ни за поверителност И Политика за бисквитките. В долната част на всеки бюлетин, който изпращаме, има възможност да се откажете от нашия списък с бюлетини. Можете също така да поискате да бъдете премахнати от нашия пощенски списък, като изпратите имейл до нашия служител по защита на данните (ДЛЗД) на dpo@AskMilena.com
  4. Ако напишете преглед на продукта , ние ще СЪБЕРЕМ вашето име, имейл и текст за преглед. Прегледът ще бъде показан на страницата на продукта, докато продуктът е наличен, или докато не поискате прегледът ви да бъде премахнат, като пишете на нашия служител по защита на данните (ДЛЗД) на dpo@AskMilena.com ези ще бъде изпратен на наблюдаван бизнес имейл и също така се съхранява в базата данни за бъдеща справка в комуникацията с вас. По Ваше искане съобщенията могат да бъдат премахнати от базата данни. Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (ДЛЗД) по имейл на dpo@AskMilena.com
  5. Личните данни, които събираме, се съхраняват на сървъра на нашия хостинг доставчик (Сайгтерен) в Чикаго (САЩ). Информацията за пощенския списък се съхранява на сървърите им от Mailшимпанзе.
  6. Можете да актуализирате всички ваши лични данни чрез писмено искане до служителя по защита на данните (ДЛЗД) по имейл на dpo@AskMilena.com
  7. Личните данни, свързани с поръчки за пазарска количка или партньорски изплащания, ще се съхраняват в продължение на 10 години и не се подчиняват на "правото да бъдеш забравен" по финансови и правни причини. За пощенските списъци, отзиви на продукта или съобщения за форма за контакт можете да изпратите искане за изтриване за нашия служител по защита на данните (ДЛЗД) на dpo@AskMilena.com
Бъди този, който искаш да бъдеш, прави каквото обичаш. Направи го сега!
Галерия